Občanské právo

  • zastupování před soudy všech stupňů, zastupování v exekučních a rozhodčích řízeních
  • závazkové právo (vytváření smluvních dokumentů včetně tzv. nepojmenovaných smluv a smluv o smlouvách budoucích, revize smluv, vyhotovování všeobecných obchodních podmínek, zajištění závazkových vztahů)
  • věcná práva (vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo)
  • právní vztahy k nemovitosti
  • ochrana osobnosti
  • ochrana spotřebitele
  • autorské právo a práva související s právem autorským
  • práva průmyslového vlastnictví (ochranné známky, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory)