Ochrana osobních údajů

GDPR

V souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb nám poskytujete své osobní údaje, které potřebujeme k plnění smlouvy a právních povinností.
Své osobní údaje poskytujete Mgr. Vadimu Rybářovi, advokátu, se sídlem Tyršova 1714/27, 70200 Ostrava, IČ: 714 66 908, telefon: 596 112 281, e-mail:  akrybar(at)email.cz (dále jen „Správce“)  a Mgr. Jakubu Vepřkovi, advokátu, se sídlem Tyršova 1714/27, 70200 Ostrava, IČ: 714 56 864, telefon: 599 502 125, e-mail: info(at)veprek-advokat.cz (dále jen „Správce“).

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, kterými jsou zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákon č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů.

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

– jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail, datum narození nebo rodné číslo

– v případě podnikatelů – fyzických osob též obchodní firma, IČ, DIČ

– bankovní spojení

– podle potřeby pro řešení právní věci klienta klientem předané osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů

– podle potřeby pro řešení právní věci klienta klientem předané údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby

– případné další osobní údaje nezbytné pro poskytnutí právních služeb

 1. Účelem zpracování osobních údajů je:

– plnění uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb

 1. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je

– plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

– plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

– oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 1. Doba zpracování osobních údajů je:

– osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

– bez omezení v rozsahu jméno, adresa, datum narození nebo rodné číslo nebo IČ pro účely vyloučení střetu zájmů

 1. Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

– v rámci tohoto zpracování k němu nedochází

 1. Osobní údaje budou poskytnuty následujícím třetím osobám:

– poskytovatel přepravních a platebních služeb dle vybraného způsobu doručení a platby

– další zpracovatelé na základě písemné smlouvy se Správcem, zajišťující zachování práv subjektů osobních údajů

Osobní údaje mohou být dále předány příslušným orgánům veřejné moci za účelem splnění povinností Správce, vyplývajících z právních předpisů.

Dovolujeme si Vás rovněž informovat, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.